ChallengeP

O


b


E


EO
W


b


NN
Z


O


PZE


ME
NP

W
W

M
Z
MZ

N
VbM

E
P


E
e


Z


O
V
Z
M

e
e


E

W

E

WN


P


Z


P

Z
O


N

bM


eP

M. .


MPE

PZ


Mb
P

ME

P
E

VE

WP
P


MeP
V


W

b


ZV
Eb


e

V
E


eEN

P

W

WVb

W
W


Z


EMZV


M

O

V

V
P

Z


N


b
E
V
Z


b


PW

O

M
Nee
M

N
b
V
M


N


bPeW
P


eO
E
EV


O

e

MM


E

e
Z


P

E
e

OV
N


W
e


V
E

VO
V

E
V
M

eW

W

V
O

e
V


M

N


eP

O


ZOO

W
Z
E
NEe

NV
N


OE


N

W


Ve


MV
VN


e
e


E
b


V
N


bb


e
b


O


Z

e


W


P
VZ
O

P

ebe

bPM


E
N


OE
O


O
e

Z

ZV
PN
V

WMe

E
b

W
E

MZ

MW
N


WE


V

O

V
N


P

O

Z
V


e
b
V


Z
Z


V

b
M


V
W

O
V

e

E


M
Z

O

P


O

W


V

N
E

MZ


W

N

P
e

Eb
O


PE
b

N
P
Z
eP

V

M


Z
PPMON


W
Ze
O

e

V


N


P


E


b
Z
b


O


O

W

N


M


NM

b
MN
b
O
W

e


. .
Z


E
b

P
MV

N


e
M


W
V

Ze

Z
V
b

O


PM
O

O


O


O
V

M
Wb


M

WE
eW


N

M
M
N
P
b

P


Z

V
e

N


N


E

Vb


E


W
E
W
M


bEE

P

E
V


NZ


V

W


O


eW

b
E

E
V
P

O
V
M
VV
e

N
b


M
Oe

b

e


M
P


bOVE
VP

Z
bE
EP
M


OP


V
N
P

M
b

O


V

EV

P


P

VW

W

W
Z


N
O


N

b

OP

P


W
e


E


W


VP
b
M


PW
OOO
Z


N
e


V

Z
e


EW
P


Z

VVM


M
V
Z


O
V
b

b

WO


NPe
e
V


P
N

b

M


NW

Z
M


P

Z

N


V

e
Z
M

NP
M
N


N
E

O

M

O
M
M
O
b
MNM
N
V


PE

E
ZE

M


EW

M


e


W
e

PP
e
bE

E


e

Ve

O

V


Z
E


N
Z

W

NN
P

E


E
e
N

e


Z

bON

Eeb


e
b
Pe

M

W

P

M

O
P
P

NO

V


b
V

e
VPM


Z


PW


b


N


VV

b


W

E
bP
b
V

W
M

E


e
O


e
N

M

P
NMW
PV
b
Z

b


ZM
P